VACATURES​

 

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van Euregio Laboratory Services en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Euregio Laboratory Services besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.

 

Desalniettemin is het mogelijk dat er in zowel de website van Euregio Laboratory Services als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen daaronder begrepen doseringen.

 

Euregio Laboratory Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Euregio Laboratory Services aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

 

Het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

Link disclaimer

Links die zijn aangebracht op deze website die leiden naar websites van derden, betreffen websites waarvoor Euregio Laboratory Services op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

 

Euregio Laboratory Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Euregio Laboratory Services de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. 

 

Copyright

Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website eigendom van Euregio Laboratory Services. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

 

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn niet toegestaan, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door Euregio Laboratory Services.

 

Wij hebben bij het gebruik van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neemt u dan contact op met ons.

 

 

Drug Disclaimer

The nature of information on veterinary drugs as well as its dosages is constantly evolving because of ongoing research and clinical experience and is subject to interpretation and the uniqueness of each clinical situation and patient. Whilst care has been taken to ensure the accuracy of the information provided on our website, Euregio Laboratory Services is not responsible for the continued currency of the information or for any errors or omissions or for any consequences arising thereof, and in no event shall Euregio Laboratory Services and/or its employees be liable for any damages resulting from the use of this information. Due to the dynamic nature of veterinary information, users of this information are advised that decisions regarding drug therapy must be based on the independent judgment of the appropriate veterinarian.

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE