Privacyverklaring

 

Preambule

Euregio Laboratory Services werd in 1994 opgericht met als doel het uitvoeren en verlenen van adviezen omtrent veterinair laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord en niet beperkt tot een bepaalde diersoort. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door dierenartsen of via bedrijven.

 

Overwegend dat: 

· uitslagrapportage en facturering met name aan dierenartspraktijken en andere ondernemingen geschiedt en 

· dieren niet onder de AVG vallen

 

lijkt de reikwijdte van de AVG binnen Euregio Laboratory Services zeer beperkt.

 

Wij benadrukken dat voor de identificatie en analyse van de monsters afkomstig van dieren persoonsgegevens in welke vorm dan ook niet noodzakelijk zijn.

Wel dient opgemerkt te worden dat op inzendformulieren soms achternamen van diereigenaren worden vermeld en dat inzendende bedrijven soms eenmanszaken zijn.

 

Zoals opgemerkt zijn de inzendende dierenartsenpraktijken en bedrijven soms eenmanszaken en komt in de bedrijfsnaam en/of het emailadres van de betreffende eenmanszaak soms een tot een persoon herleidbare naam voor. In principe gebruiken we in ons digitale klantenbestand voor eenmanszaken enkel de naam en/of het emailadres, zoals reeds beschikbaar in het publieke domein.

 

Essentieel voor Euregio Laboratory Services is dat de aangeleverde (dier)monsters uniek herleidbaar zijn tot een individueel dier. Met het oog op de AVG heeft Euregio Laboratory Services in 2017 een geheel nieuw inzendformulier in gebruik genomen met nadrukkelijk daarop de mogelijkheid het dieridentificatienummer in te vullen. Sommige inzenders geven de voorkeur aan vermelding op het inzendformulier van de combinatie achternaam en diernaam voor deze unieke herleidbaarheid tot een individueel dier. De combinatie achternaam en diernaam lijkt onvoldoende voor herleidbaarheid tot een individueel persoon temeer daar wij in onze uitslagen nooit de bijpassende adresgegevens vermelden (voorzover überhaupt aangeleverd). Euregio Laboratory Services benadrukt bij inzenders de mogelijkheid tot (gratis) inloggen (met autorisatie) in ons laboratoriumuitslagensysteem.

 

Registratie van abonnees op onze (gratis) digitale nieuwsbrief geschiedt uitsluitend op basis van het door abonnee opgegeven emailadres en (eventuele) naam.

 

Euregio Laboratory Services ziet het als verantwoordelijkheid van de inzender ter identificatie van aangeleverde diermonsters bij voorkeur een unieke barcode van Euregio Laboratory Services te gebruiken al dan niet in combinatie met een dieridentificatienummer en/of naam van het betreffende dier zulks nadrukkelijk met het oogmerk eventuele herleidbaarheid tot een natuurlijk persoon onmogelijk te maken en de uitslagen bij voorkeur (gratis) te raadplegen door inzender middels inloggen in het met toegangscode beveiligde laboratoriumuitslagensysteem van Euregio Laboratory Services. Aldus wordt tevens potentiële datalekkage middels emailverkeer uitgesloten.

 

Verwerking persoonsgegevens

Euregio Laboratory Services verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • emailadres ten behoeve van het verzenden van onze nieuwsbrief.
  • van inzendende dierenartspraktijken en andere ondernemingen ons unieke klantnummer, de bedrijfsnaam, het adres, de postcode, de vestigingsplaats, het telefoonnummer/de telefoonnummers, het faxnummer en het emailadres ten behoeve van rapportage van uitslagen, verzending van bestellingen en nieuwsbrief en facturatie.

 

Het emailadres en (eventuele) naam zullen gedurende het abonnement op onze (gratis) nieuwsbrief worden bewaard, maar uit ons bestand worden verwijderd zodra rechthebbende daartoe opdracht geeft. Aldus vervalt ook de digitale toezending van de nieuwbrief.

 

Overeenkomstig de visie van Euregio Laboratory Services worden aan derden (daaronder begrepen analyses door partnerlaboratoria) principieel nooit persoonsgegevens (inclusief emailadressen) verstrekt en geschiedt monsteridentificatie enkel door middel van het unieke Euregio Laboratory Services barcodenummer. 

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe alsmede het stellen van vragen over deze privacyverklaring graag via info@euregio-lab.nl. 

 

Euregio Laboratory Services gebruikt cookies.

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Euregio Laboratory Services. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE