Nieuws

 

Nieuwsbrief JUNI 2018 van Euregio Laboratory Services te Maastricht

 

Nederlands paard seropositief ten aanzien van ziekte van Borna


Bij een paard uit Noord-Holland werd seropositiviteit ten aanzien van de zoogdiervariant (BoDV-1) van de ziekte van Borna vastgesteld middels de indirecte IFT. Euregio Laboratory Services heeft deze bevinding (pro forma) gemeld bij de NVWA.


Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)


Van de tot op heden bij Euregio Laboratory Services aangeboden DNA-testen uit Nederland op WFFS bleek in 7% van de casus sprake van dragerschap (heterozygotie ten aanzien van het (PLOD1)-gen).


Carnitine sportpaard


Carnitine is van essentieel belang voor het (aerobe) vetmetabolisme in de mitochondriën (tijdens met name endurance). Het wordt bij zoogdieren bij uitstek in de lever gemaakt uit een tweetal essentiële aminozuren, te weten lysine en methionine. Paardenvoer is vooral van plantaardige oorsprong en daarmee arm aan L-carnitine. Ter monitoring van de carnitinestatus van sportpaarden introduceert Euregio Laboratory Services de bepaling van vrij carnitine in serum.
De prijs van de bepaling van vrij carnitine in serum bedraagt 27,50 euro per analyse en 3 euro administratiekosten (exclusief BTW).


Veterinaire toxicologie


Aan de ene kant zijn tegenwoordig de mogelijkheden van ook de veterinair-toxicologische analyses welhaast onbegrensd, terwijl aan de andere kant er sprake is van een sterke reductie in de kosten van dergelijke analyses. Essentieel is wel dat steeds het juiste monster wordt afgenomen en in de regel is de matrix bloed dan wel urine. Onderaan de webpagina www.euregiolab.com/toxicologie vindt u de matrix van voorkeur met de bijbehorende prijs van de veterinair meest relevante intoxicaties.


Belgische postbus


Euregio Laboratory Services heeft nu ook een postbus in België, namelijk Postbus 31 – 3680 Maaseik, België.


AVG


Essentieel voor Euregio Laboratory Services is dat de aangeleverde (dier)monsters uniek herleidbaar zijn tot een individueel dier. Met het oog op de AVG heeft Euregio Laboratory Services in 2017 een geheel nieuw inzendformulier in gebruik genomen met nadrukkelijk daarop de mogelijkheid het dieridentificatienummer in te vullen (te downloaden via onze website www.euregiolab.com). De identificatie van aangeleverde diermonsters geschiedt bij voorkeur door een unieke barcode van Euregio Laboratory Services te gebruiken al dan niet in combinatie met een dieridentificatienummer en/of naam van het betreffende dier. Zulks nadrukkelijk met het oogmerk eventuele herleidbaarheid tot een natuurlijk persoon onmogelijk te maken. Het verdient de voorkeur uitslagen (gratis) te raadplegen middels inloggen in het met toegangscode beveiligde laboratoriumuitslagensysteem van Euregio Laboratory Services. Aldus wordt tevens potentiele datalekkage middels emailverkeer uitgesloten.
Euregio Laboratory Services benadrukt dat voor de identificatie en analyse van monsters afkomstig van dieren persoonsgegevens in welke vorm dan ook niet noodzakelijk zijn.


Voor U gelezen deze maand: IBD van de hond


Otoni CC, Heilmann RM, García-Sancho M, Sainz A, Ackermann MR, Suchodolski JS, Steiner JM, Jergens AE. Serologic and fecal markers to predict response to induction therapy in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. J Vet Intern Med. 2018;32:999-1008.
Idiopathic inflammatory bowel disease (IBD) wordt klinisch vooral gekenmerkt door braken, diarree en gewichtsverlies, terwijl histopathologische afwijkingen kunnen worden aangetroffen in maag alsmede dunne- en dikkedarm. De oorzaak van de aandoening is onbekend en daardoor ontbreekt ook een optimaal behandelprotocol. De diagnose wordt per exclusionem gesteld door uitsluiting van andere oorzaken van chronische ontsteking van de digestietractus. De noodzaak tot identificatie van potentiele markers voor deze aandoening behoeft dan ook geen betoog.
Het doel van deze prospectieve studie was dan ook het evalueren van potentiele biomarkers in bloed en feces en wel met name C-reactief proteïne (CRP), perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies (pANCA) en calprotectine in serum alsmede calprotectine in feces. Er werden 16 honden met IBD geïncludeerd en 13 honden dienden ter controle. Als inclusiecriteria voor IBD golden de voornoemde klinische verschijnselen gedurende tenminste 3 weken in combinatie met histopathologie van biopten uit maag en duodenum onder uitsluiting van andere oorzaken van chronische ontsteking van de digestietractus middels aanvullende diagnostiek en interventies. Na inclusie werden de honden met IBD oraal behandeld (vooral met prednisolon in een dosis van 1 mg/kg LG 2 dd., enteric-coated budesonide 3 mg/m2 1 dd. al dan niet met cyclosporine 5 mg/kg LG 2dd.) en na ongeveer drie weken geëvalueerd. Deze evaluatie vond plaats middels een zogenoemde CIBDAI-score met name gebaseerd op klinische parameters (inclusief algehele activiteit van het dier). Remissie werd gedefinieerd als een reductie van minimaal 75% in de CIBDAI-score. Bij de honden met IBD werden voor en na behandeling bloed en feces verzameld voor analyse en bij de controle honden éénmalig. Voor analyse van calprotectine werden mengmonsters gebruikt van drie separate fecesmonsters, die vooral spontaan werden verkregen.
De honden met IBD hadden een mediane leeftijd van 8 jaar (spreiding 5-14 jaar) in vergelijking tot 3 jaar (spreiding 1-10 jaar) bij de controle dieren. Enkel de fecale calprotectine-concentratie bleek voor behandeling gecorreleerd met de CIBDAI-score bij honden met IBD (rho=0,60 en P=0,01). Honden met IBD hadden hiervan ook een significant hogere concentratie dan controle dieren (92,3 μg/g feces [spreiding 0,03-637,5] versus 0,04 μg/g [spreiding 0,04-11,4]), terwijl deze hoge concentratie bij honden met IBD na behandeling significant daalde tot 0,67 μg/g [spreiding 0,03-27,9]. Er leek geen duidelijk verschil in fecale calprotectine-concentraties, die spontaan dan wel middels rectaal toucher werden verkregen.
Aldus bleek enkel de fecale calprotectine-concentratie relevant als potentiele biomarker voor darmontsteking bij de hond.


U kunt zich voor deze nieuwsbrief afmelden op : info@euregio-lab.nl.

 

Nieuwsarchief

 

Download Nieuwsbrief mei 2018

Download Nieuwsbrief april 2018

Download Nieuwsbrief maart 2018

Download Nieuwsbrief februari 2018

Download Nieuwsbrief januari 2018

Download Nieuwsbrief december 2017

Download Nieuwsbrief november 2017 

Download Nieuwsbrief oktober 2017

Download Nieuwsbrief september 2017

Download Nieuwsbrief juli 2017

Download Nieuwsbrief juni 2017

 

Euregio Laboratory Services in het Nederlands
Euregio Laboratory Services in het Engels
Euregio Prijslijst 2017
Euregio aanvraagkaart 2017
Verzend-/afnamemateriaal
DE